T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İZMİR / BORNOVA - Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi

OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI 14.10.2018 PAZAR GÜNÜ SAAT: 10.00 ´DA YAPILACAKTIR

SUPHİ KOYUNCUOĞLU ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ

14 Ekim 2018 Pazar günü Saat: 10.00

  GÜNDEM MADDELER                      :

1.      Açılış-Gündem Maddelerinin okunması ve İlaveler,

“O.A.B.Y. Madde  9/4  Genel kurul, gündem maddelerini sırası ile görüşür. Gündem maddelerine ekleme ve çıkarma yapılarak değiştirilmesinde oy çokluğu aranır.”

2.      Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3.      Okul Müdürü Kazım BULUT’un Açılış Konuşması,

4.      Geçici Divan Teşekkülü (Başkan ve Yazman seçimi),

“O.A.B.Y.Madde 10/c Açık oyla veli üyeler arasından bir divan başkanı ve bir kâtip seçilir.”

5.      Okul Aile Birliği Yönetim Faaliyet Raporunun okunması, OYLANMASI

“O.A.B.Y.Madde 11/1-c Bir önceki döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporlarını görüşmek ve ibra etmek.”

6.      Okul Aile Birliği Denetleme Kurulu Raporunun okunması, OYLANMASI

“O.A.B.Y.Madde 11/1-c Bir önceki döneme ait denetleme kurulu faaliyet raporlarını görüşmek ve ibra etmek.”

7.      Tahmini Bütçenin okunması ve okunması, OYLANMASI

“O.A.B.Y.Madde 11/1-d Okul ve öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşmek.”

8.      Yeni Yönetim ve Denetim Kurulunun oluşturulması,

O.A.B.Y. Madde 10/d “Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçimleri asıl ve yedek olarak liste hâlinde oylanarak yapılır.”

a)   Yönetim Kurulunun Oluşturulması:

O.A.B.Y. Madde 11/1-a “Yönetim kuruluna anne veya baba olan veliler ile istemeleri halinde okul yaptırarak Bakanlığa bağışta bulunan hayırseverler arasından beş asıl, beş yedek üyeyi açık oylamayla seçmek.”

Görevleri: O.A.B.Y. Madde 12-(2) Yönetim kurulunun görev süresi bir yıldır.

(3) Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk hafta içinde okulda toplanarak üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip ve bir sekreter seçerek görev ve iş bölümü yapar. Yönetim kurulu üyelerinden üyeliği sona erenlerin yerine yedeklerin çağrılmasıyla oluşan yeni yönetim kurulu bir hafta içinde toplanarak aralarında görev dağılımı yaparlar.

(4) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri en fazla üç defa seçilebilir. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri aynı anda birden fazla birlik yönetiminde görev alamazlar.

O.A.B.Y. Madde 13/3 (3) Eğitim ve öğretim yılı içinde en az dört üyenin katılımı ile ayda bir toplanır ve karar yeter sayısı üçtür. Toplantılar gerektiğinde okulun eğitim ve öğretime açık olmadığı zamanlarda da yapılabilir.

(6) Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesinin görevi sona erer. Bu şekilde görevi sona erenler ile öğrencisinin okuldan ayrılması veya öğrenciliğin sona ermesi nedenleriyle yönetim kurulu üyeliği sona eren velinin yerine yedek üyeler, aldıkları oy sırasına göre asıl üye olarak göreve çağırılır.

b)   Denetim Kurulunun Oluşturulması:

O.A.B.Y. Madde 11/1-b Denetleme kuruluna öğretmenler kurulunca seçilen iki asıl, iki yedek öğretmen dışında,     veliler arasından bir asıl, bir yedek üyeyi açık oylamayla seçmek.

O.A.B.Y. Madde 14 (2) Denetleme kurulunun görev süresi bir yıldır.

(3) Denetleme Kurulu başkanı en fazla üç defa seçilebilir.

(4) Denetleme Kurulu, yılda en az iki defa yönetim kurulunun faaliyetlerini inceler, ara raporlarını bilgi ve gereği için yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulunun faaliyet dönemine ilişkin nihai raporunu ise genel kurula sunar.

 

9.      Yeni Yönetim Kuruluna harcama yapabilmesi ve bağış toplanabilmesi için Genel Kurula yetki verilmesi ve OYLANMASI.

“O.A.B.Y. Madde 11/1-e İhtiyaçların giderilmesine yönelik yönetim kurulunu yetkilendirmek.”

10.  Okulun eğitim ve öğretimde kalite ve başarısının yükseltilmesine ilişkin önerilerin görüşülmesi

“O.A.B.Y. Madde 11/1-f Okulun eğitim ve öğretimde kalite ve başarısının yükseltilmesine ilişkin önerilerde bulunmak.

11.  Okulun işleyişi ile ilgili hususlarda görev alacak O.A.B. üyelerinin belirlenmesi

a)      Yardıma muhtaç öğrencilerin tespiti Komisyonuna ( 1 veli)

b)      Servis Hizmetleri Taşıyıcı Tespit Komisyonuna (2 üye)

c)      Servis Hizmetlerini Denetleme Komisyonuna (1 üye)

d)     Okul Yemekhane ve Kantin Hizmetlerini Denetleme Komisyonu (1 üye)

e)      Kontenjan Belirleme ve Kayıt Kabul Komisyonu Üyesi seçimi( 1 üye)

f)       Kütüphane Kaynaklarının Tespiti ve Seçimi Komisyonuna Kütüphanecilik Kulübü Üyesi seçimi (1 üye)

g)      Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyesi seçimi ( 1 üye)

h)      Sosyal etkinlikler kuruluna üye seçimi (2 üye)

i)        Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonuna üye seçimi ( 1 üye)

j)        Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) Üye seçimi ( 1 üye)

k)      Stratejik Okul Planı Ekibi oluşturulması için üye seçimi ( 1 üye)

l)        Şiddetin Önlenmesi ile İlgili Kurul Oluşturulması için üye seçimi (1 üye)

 

12.  2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Sene başı öğretmenler kurulunca alınan kararların, Değişen Yönetmelik /Yönergeler hakkında açıklama duyurulması ve görüşülmesi.

a)      Okul Kıyafeti Uygulamasının görüşülmesi 

b)      Derse geç gelme ve derse alınma şekli ile ilgili kararların bildirilmesi ve görüşülmesi

c)      Ortaöğretim Yönetmeliğinde vb… yapılan değişiklikler hakkında bilgi verilmesi.

d)     Kurslar ve Sosyal etkinlik planlaması hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi

 

13.  Okul Kültürü Gelişim ve Sosyal Etkinlikler Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme Yapılması

14.  Dilek ve Temenniler,

15.  Velilerin öğretmenler ile görüşme,

 

16.  Kapanış.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 28.09.2018 - Güncelleme: 28.09.2018 14:21 - Görüntülenme: 115
  Beğen | 0  kişi beğendi